Teknisk byggkonsult

ny-bild

Är det dags att upphandla arbete för hus och mark?

 

Vi hjälper till med anbudsförfrågan upphandling byggkontroll mm.

 

Kontakat oss så berättar vi mer om och hur vi kan underlätta och hjälpa till i byggprocessen

Kontrollansvarig enligt PBL   (Plan och Bygglagen)

JIknackarpa

JIP Konsult är certifierad Kontrollansvarig enligt PBL: Certifikat SCN 871-13. JIP tar fram byggherrens plan för kontroll (egenkontroll enligt PBL mm) och ser till att kontrollplanen följs. Byggnadsnämnden bestämmer om samrådsmöte samt kontrollplan behövs för Ert projekt. Kontrollplanen skall vara färdig för granskning och godkännande till startmötet. Ibland krävs det bara en bygganmälan och en slutanmälan på ett projekt. Men, en kontrollplan kan ändå krävas, Typ ”Attefallshus” Hör gärna av Er för ytterliggare information

Statuskontroll BRF

Vattenlas

Följande är en del exempel på vad som kontrolleras under en statuskontroll. Golvbrunn, golv- och väggmatta i våtrum, kakel och klinker, rörgenomföringar, vattenlås och synliga ledningar, armaturer (kranar), porslin, diskbänk, disk- och tvättmaskin, värme-ledningsrör, radiatorer, elinstallationer mätning och provning av uttag ev. jordfelsbrytare mm, fönster, dörrar, balkonger samt eventuella andra delar som överenskommes. Protokoll upprättas både till Bostadsrättsföreningen och dess medlem. Efterkontroll om så behövs/krävs. Åtgärdbrev mm

Värmefotografering

Handmatare

En bild säger mer än tusen ord. Värmekamera är ett system som gör det möjligt att se temperaturskillnader i omgivningen, den fungerar både i dagsljus och i mörker. Möjligheten finns att ta bilder av annars osynlig strålning och mäta temperatur utan att vidröra själva objekten. Detta gör instrumentet effektivt och säkert att använda i olika miljöer.

Många boende kan uppleva lägenheten kall och dragig. Inte minst på vår och höst. Värmekameran avslöjar te.x isoleringsbrist/slarv. Kontroll av framledningstemperaturen på radiatorerna. Är det lika i alla rummen. Kanske en inställnigsmiss. Skall man reparera, borra etc i golv med värmeslingor. Värmekameran hjälper till att visa var slingorna finns i det dolda.

Av och Inflyttningsbesiktning

Brunn

Inflyttningsbesiktning/Kontroll av bostadsrätts lägenheten  hjälper dig till ett tryggare köp och att uppfylla ”köparens undersökningsplikt” samt ge besked om vilka brister eller kanske rentav fuktskada/or eller farliga elinstallationer, som finns. Besiktningsman vet var och vad han skall kontrollera.

Viktiga frågor och ännu viktigare svar för att få en helhetsbild av det du har i avsikt att köpa och att objektet uppfyller Din /Era förväntningar på installationerna.

Även ett bra instrument för säljare att kunna uppvisa ett protokoll på lägenhetens status.

 

Våtrumsbesiktning

Fuktmatning

Är Du / Ni osäker på våtrummets kvalitè så är det en bra åtgärd att börja med en våtrumskontroll. Då upptäcks brister och felaktigheter eller annat som kan vara början på en begynnade vattenskada. Eller rentav en pågående skada! Vattenskador genererar årligen stora kostnader för våra bostadsrättföreningar, bostadsrättsinnehavare, privata fastighetsägare mfl. Många vattenskador skulle kunna undvikas genom att arbeta förebyggande.

Övriga besiktningar

Elmatning

Att göra en avflyttningsbesiktning innan Du / Ni säljer Er lägenhet är en bra åtgärd för att undvika obehagliga och oförväntade anmärkningar på lägenheten i stället för att köparen själv beställer en besiktning. Detta kan då resultera i tvistigheter och avdrag på köpeskilling etc.

Det är en trygghet både för säljare och köpare att besiktningen är gjord innan lägenheten läggs ut för försäljning. Ett "blankt" protokoll kan innebära att just Din / Er lägenhet blir såld före en obesiktigad.